ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มสารกำจัดวัชพืช

ชื่อตัวยา
Acetochlor 50%EC
Alachlor 48%EC
Ametryn 80%WG
Atrazine 90%WG
Bispyribac-sodium 10%SC
Butachlor 60%EC
Butachlor+propanil 35%+35% EC
Clomazone+propanil 12%+27% EC
Diuron + hexazinone 46.8%+13.2% WG
Diuron 80%WP
Fenoxaprop-P-ethyl 6.9%EC
Fomesafen 25%SL
Glyphosate-isopropylammonium 48%SL
Hexazinone 25%SL
Oxadiazon 25%EC
Paraquat dichloride 27.6%SL
Pendimethallin 33%EC
Pretilachlor 30%EC
Pyrazosulfuron-ethyl 10%WP
Quizalofop-p-ethyl 5%EC
Triclopyr 66.8%EC
2,4-D dimethyl ammonium 84%SL