ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มสารกำจัดโรคพืช

ชื่อตัวยา
Azoxystrobin 25%SC
Carbendazim 50%SC
Carbendazim 50%WP
Chlorothalonil 75%WP
Difenoconazole+propiconzole 15%+15% EC
Fosetyl-Al 80%WG
Isoprothiolane 41.76%EC
Mancozeb 80%WP
Metalaxyl 0.625%SC
Metalaxyl 25%WP
Propiconazole 25%EC
Propineb 70%WP
Tricyclazole 75%WP
Validamycin 3%SL