ผลิตภัณฑ์ > กลุ่มสารกำจัดแมลง

ชื่อตัวยา
Abamectin 1.8%EC
Acephate 75% SP
Acetamiprid 2.85%EC
Acetamiprid 20% SP
Buprofezin 25%WP
Buprofezin 40%SC
Buprofezin+Pymetrozine 33%+17% WG
Carbaryl 85%WP
Carbosulfan 20%EC
Chlorpyrifos + cypermethrin 50%+5% EC
Chlorpyrifos 40%EC
Cypermethrin 35%EC
Diflubenzuron 25%WP
Emamectin Benzoate 1.92%EC
Emamectin Benzoate 5%EC
Fenobucarb 50%EC
Fipronil 0.3%GR
Fipronil 5%SC
Imidacloprid 70%WG
Triazophos 40%EC