ข้อมูลบริษัท > วิสัยทัศน์-พันธ์กิจ

วิสัยทัศน์ บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ

พันธ์กิจ บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้าน คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ

2. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในทุกด้าน มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขและความปลอดภัย

4. พัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

5. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสังคม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม