วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ

พันธกิจ

  1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้าน คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ
  2. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในทุกด้าน
    มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขและความปลอดภัย
  4. พัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
  5. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสังคม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมาบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด เติบโตอยู่ในวงการเคมีเกษตร เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ลงไปสู่เกษตรกร ให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปี พ.ศ. 2531

คุณสกล มงคลธรรมากุล ก่อตั้ง บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2531 ดำเนินธุรกิจประเภทซื้อมา-ขายไป
(Trading) ในผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตร

ปี พ.ศ. 2537

ก่อตั้งโรงงานผลิต โดยใช้ชื่อว่า บริษัท แอ็กโฟรีแพ็กซ์ อินดัสตรีส์ จำกัด ณ.นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ปี พ.ศ. 2540

ได้นำเข้าเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบสูตรผสม SC
(Suspension Concentrate) ที่มีคุณภาพสูงเทียบเท่าต่างประเทศ
เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

ทศวรรษที่ 2

ทศวรรษที่ 2 แห่งการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ ได้ใช้นโยบายการดำเนิน
ธุรกิจที่จะสร้างความแตกต่างด้านคุณภาพสินค้าและบริการ
ตลอดจนพัฒนากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2559

ได้ขยายธุรกิจส่งออกสินค้าให้แก่ บริษัทชั้นนำในภูมิภาค
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

ทศวรรษที่ 3

ทศวรรษที่ 3 เราคำนึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการยกระดับ
การบริหารงานด้านคุณภาพได้ดีขึ้น เพื่อให้คู่ค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์คุณภาพ
และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2564

ได้รับใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
จาก BVQI ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพUKAS ประเทศอังกฤษ

ก้าวสู่ ทศวรรษที่ 4

เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 บริษัทยังคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม
และได้พัฒนาสัมพันธภาพของพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสรรสร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
โดยยังคงสรรหาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป รวมถึงกระบวนการวิจัยและพัฒนา
มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ
อันมีเป้าหมายที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของไทย ให้มีความเจริญเติบโตต่อไป
ให้สมกับคำว่า “Crop Solution Provider”

มาตรฐานระดับสากล

ทางบริษัทใส่ใจในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณท์ และควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การันตีโดยใบรับรองต่างๆจาก
BUREAU VERITAS Certification ภายใต้สถาบันรับรองคุณภาพ UKAS ประเทศอังกฤษ

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
มาตราฐานสากล ISO 9001 : 2015

เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ โดยผ่านระบบที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานที่ชัดเจน รวมถึงมีกระบวนรองรับ/แก้ไขข้อผิดพลาดตลอดจนกำหนดแนวทางป้องกันข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาตราฐานสากล ISO 14001 : 2015

มั่นใจในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตราฐานควบคู่ไปกับ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย