กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ในระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และนานาชาติ

A title

Image Box text

พันธ์กิจ

1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นที่ยอมรับในด้าน คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการ
2. ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีศักยภาพในทุกด้าน มุ่งเน้นให้พนักงานมีความสุขและความปลอดภัย
4. พัฒนาศักยภาพของพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน
5. มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมสังคม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประวัติความเป็นมาบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี บริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด เจริญเติบโตอยู่ในวงการเคมีเกษตร โดยมีความมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการจัดการด้านองค์ความรู้ลงไปสู่เกษตรกรผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Crop Solution Provider

ทศวรรษที่ 1

ทศวรรษที่ 2

ทศวรรษที่ 4

การผลิตได้รับการรับรอง มาตรฐานสากล

โรงงานผลิตทั้ง 5 แห่ง ของอินเตอร์ คร็อพ มีการประกันคุณภาพและการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวดตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่สูตร EC ไปจนถึง WG พารามิเตอร์ต่างๆ ได้รับการพัฒนาและทดสอบโดยเฉพาะสำหรับสูตรประเภทต่างๆ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

จากความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นไป
ถึงการแสดงตนในระดับภูมิภาค

เพื่อสนับสนุนการเติบโตของภาคเกษตรกรรมในภูมิภาคอาเซียน เราได้ขยายไปยัง
พม่า เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดยมีเป้าหมายที่จะแบ่งปันประสบการณ์ที่สั่งสมมาหลายปีในตลาดประเทศไทย และให้คำแนะนำการป้องกันพืชผลและการเพิ่มผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ เราใช้จุดแข็งของเราในพืชผลคุณภาพส่งออกหลัก ได้แก่ ข้าว ถั่ว และผลไม้เมืองร้อน เพื่อทำความเข้าใจและนำเสนอโซลูชั่นให้ตรงกับความต้องการ

A title

Image Box text

A title

Image Box text